ΣΧΕΤΙΚΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ RADIAL;

Το έργο RADIAL στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ατόμων από μειονεκτούντες ομάδες που διαμένουν στην Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης σχετικών εργαλείων. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί το Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτή με θέμα «Εργαστήρια Ανακυκλωμένης Τέχνης», το οποίο κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου θα δοκιμαστεί πιλοτικά από εκπαιδευτές ενηλίκων και θα επικεντρώνεται στα θέματα της ανακύκλωσης, επισκευής, επαναχρησιμοποίησης και συνύπαρξης. Το εγχειρίδιο θα προσφέρει τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές γνώσεις και πρακτικές συμβουλές στους εκπαιδευτές που υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις σε μειονεκτούντες μαθητές με σκοπό να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε θέματα περιβαλλοντικών αρχών.

Κατά τη δεύτερη φάση του έργου, θα αναπτυχθεί διαδικτυακό μάθημα με θέμα την επιχειρηματικότητα. Το μάθημα θα μπορούν να παρακολουθήσουν άτομα από μειονεκτούντες ομάδες που επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες και να αποκτήσουν βασικές νομικές γνώσεις, επιχειρηματικές δεξιότητες αλλά και να εξοικειωθούν με βασικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη του στόχου αυτού. Κάθε εταίρος του έργου θα πραγματοποιήσει δυο δοκιμαστικά και διαδραστικά εργαστήρια στη χώρα του προκειμένου να ενισχύσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες ενήλικων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες (όπως κοινωνικο-οικονομικές δυσκολίες, ανεπαρκή εκπαίδευση, ανεργία, περιθωριοποίηση).

Το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο «Εργαστήρια Ανακυκλωμένης Τέχνης» και το διαδικτυακό μάθημα Επιχειρηματικότητας θα πιστοποιηθούν με μόρια CPD (Continuing Professional Development).

Όλο το υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, θα μεταφραστεί στα Αγγλικά, Ελληνικά, Βουλγάρικα, Ιταλικά, Γερμανικά και Ισπανικά.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Παροχή ειδικού εκπαιδευτικού υλικού και πηγών σε εκπαιδευτές ενηλίκων για τη χρήση τους στη διδασκαλία μειονεκτούντων μαθητών.

Ανάπτυξη εργαλείων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε μειονεκτούντες ομάδες μέσω της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Συμβολή στην κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων ενηλίκων (χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, ανέργων, μέλη περιθωριοποιημένων ή εθνοτικών ομάδων, υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ)) κατά την παροχή εκπαίδευσης και καθοδήγησης μέσω ανακυκλωμένων τεχνών.

Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω της ενίσχυσης της γνώσης και της κατανόησης της βιώσιμης πράσινης μετάβασης στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

 Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον συνηθειών και ευκαιριών για την ενίσχυση της συμμετοχής στα κοινά των μειονεκτούντων ομάδων.

 Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων μέσω της ανάπτυξης καινοτόμου παιδαγωγικής προσέγγισης του θεσμού της ανακύκλωσης και διευκόλυνση της συνεργασίας τους με μειονεκτούντες μαθητευόμενους σε πολυπολιτισμικά και μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης.

Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των δημόσιων αρχών και του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων ενηλίκων.

Προώθηση της κινητοποίησης του ευρύτερου κοινού στη διαδικασία ένταξης μειονεκτούντων ομάδων.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Εκπαιδευτές ενηλίκων

 Μειονεκτούντες ενήλικες (π.χ. αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, ανεργία, ανεπαρκής εκπαίδευση και περιθωριοποίηση)

DELIVERABLES

Trainer’s Manual ‘Recycled Art Workshops’

Pilot training to 20 AEPs in each partner country

Entrepreneurship e-course for Disadvantaged Learners

Pilot training to 30-40 TCNs, refugees and individuals from ethnic minorities