ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ GUARANI - ΙΣΠΑΝΙΑ

Ο Σύνδεσμος GUARANI είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ) που αποτελείται από διεπιστημονικούς επαγγελματίες διαφορετικών εθνικοτήτων. Η αποστολή του είναι να αναπτύξει προγράμματα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και άλλες ομάδες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.

Ο Guaraní ιδρύθηκε το 2006. Για περισσότερα από δέκα χρόνια, υλοποιεί δημόσια έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα της Μαδρίτης, την Ισπανική κυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα προγράμματα ERASMUS + και AMIF. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ο Guaraní έχει προσαρμοστεί στις κοινωνικές αλλαγές προκειμένου να αναπτύξει ένα μοντέλο παρέμβασης βασισμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες των ευάλωτων ατόμων λαμβάνοντας υπόψη την αυτονομία και την ελευθερία τους.

Οι στόχοι του οργανισμού είναι:
• Προώθηση της ένταξης και της συνύπαρξης μεταξύ των μεταναστών και των κοινωνιών υποδοχής μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους ως πολίτες.
• Συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς για τη μετάδοση των αξιών της συνύπαρξης στην Ισπανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
• Ανάπτυξη δράσεων για την αναγνώριση των επαγγελματικών ικανοτήτων των μεταναστών και για την επαγγελματική τους ανακύκλωση.
• Ενημέρωση των μεταναστών σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας στην Ισπανία και την ΕΕ και προώθηση δράσεων για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης.
• Ανάπτυξη έργων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ανηλίκων, νέων και οικογενειών μεταναστών.

Ο Σύνδεσμος Guaraní είναι ο συντονιστής φορέας του προγράμματος RADIAL.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας & Ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Αυτές οι οντότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, MKO, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η ομάδα του CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές πληροφορικής. Το CSI αξιοποιεί την ικανότητα και την δυνατότητα του να εντοπίζει κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες και να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους τομείς της κοινωνικής ευθύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών (EIC) ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 1997. Ο οργανισμός φιλοξενεί το EDC 2001 και το EDIC από το 2007. Τα κύρια πεδία δραστηριοτήτων του σχετίζονται με:

• την ευαισθητοποίηση για τις αξίες της Ενωμένης Ευρώπης
• την παροχή βοήθειας σε αρχές, ιδρύματα, οργανισμούς και πολίτες στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
• την εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών, νεαρών ηγετών και δασκάλων για τη διδασκαλία σε θέματα σχετικά με τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, μέσα από την χρήση νέων μεθόδων και μεθοδολογιών
• την κατάρτιση, εφαρμογή και πολλαπλασιασμό γνώσεων σχετικά με νέες εκπαιδευτικές μεθόδους, τεχνολογίες και τεχνικές
• τη διδασκαλία στις βασικές Ευρωπαϊκών αξιών χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους και μεθοδολογίες
• την υποστήριξη στην ανάπτυξη των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων, των θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών κατά τη μετάβασή τους στην Ενωμένη Ευρώπη.

Το EIC συνεργάζεται με διάφορες ομάδες: κυρίως παιδιά, νέους και φοιτητές, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς, τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, μειονεκτούσες ομάδες, μειονότητες και ομάδες που έχουν ανάγκη, ομάδες συνταξιούχων και πολιτιστικούς συλλόγους από τις αγροτικές περιοχές των δύο εδαφικών περιοχών.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Το Διεθνές Ινστιτούτο για την Αποκατάσταση Δικαιοσύνης για Όλους (RJ4A) είναι μία φιλανθρωπική, καθοδηγούμενη από το χρήστη ΜΚΟ με στόχο να προωθήσει την κοινοτική συνοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναδιανέμουμε την εξουσία με έναν πιο ισότιμο τρόπο παρέχοντας προγράμματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ανακούφισης από την φτώχεια, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαπολιτισμικό διάλογο, πρακτική άσκηση και ευκαιρίες εθελοντισμού υψηλής ποιότητας στις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες της κοινωνίας.

Το κάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας τη δύναμη της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της τέχνης, καθώς και τις πρακτικές και τις αξίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής εξουσίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού.

Βασισμένο στις αξίες της Δικαιοσύνης, του Σεβασμού, της Ισότητας, της Αξιοπρέπειας και της Αυτονομίας (FREDA), το RJ4All δημιουργεί συνεργασίες με τοπικές, εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες, και παρόμοιες οργανώσεις με γνώμονα την ανάπτυξη και την εφαρμογή του FREDA, ενώ ηγείται επίσης στην αξιολόγηση και την ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

BIDA E.V. KULTUR UND BILDUNG - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Το BIDA e.V. Kultur und Bildung είναι ένας μικρός οργανισμός, αλλά τα μέλη του έχουν μια ευρεία εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Ο σκοπός της οντότητας είναι να προωθήσει την φροντίδα των νέων και των ηλικιωμένων, την τέχνη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση χρησιμοποιώντας διαδραστικές μεθόδους για κοινωνικοποίηση διαφόρων ομάδων στόχων, καθώς και μία διεθνή συνεργασία κατανόησης και ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια ο οργανισμός δημιούργησε διεπιστημονικά έργα, που δείχνουν νέους τρόπους επικοινωνίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης, και επί του παρόντος διευκολύνει διάφορες δραστηριότητες (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συζητήσεις, εργαστήρια) που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων και ομάδων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, όπως μετανάστες, γυναίκες θύματα βίας, άνεργοι, ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και πρόσφυγες.

Ο οργανισμός BIDA e.V. παρέχει – είτε ανεξάρτητα είτε μέσω τοπικών συνεργασιών με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς – δράσεις και υπηρεσίες που παρέχουν στους ανθρώπους πραγματικές ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης και βελτίωσης της ζωής τους.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις δραστηριότητες κατάρτισης, ο στόχος είναι μέσω αυτών να αμβλυνθούν σταδιακά τα εμπόδια και να αυξηθούν οι ευκαιρίες των μειονεκτουσών ομάδων για να έχουν πρόσβαση στη ζωή της κοινότητας, στην αγορά εργασίας και να αποφεύγονται διακρίσεις. Ο οργανισμός έχει πραγματοποιήσει διάφορα Ευρωπαϊκά έργα, συντονίζοντας δραστηριότητες στην περιοχή Thüringen και Niedersachsen και απέκτησε εμπειρία στη διαχείριση και εκτέλεση έργων σε προσωπικό, επαγγελματικό και οργανωτικό επίπεδο.

Το δίκτυο του BIDA e.V. διευρύνθηκε με τη συμμετοχή τοπικών, περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, που συνεργάστηκαν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων.

FONDAZIONE S. CARLO - ΙΤΑΛΙΑ

Το Fondazione S. Carlo Onlus (FSC) είναι ένας ιταλικός ΜΚΟ με έδρα το Μιλάνο. Δεσμεύεται να προωθήσει και να προσφέρει προγράμματα κοινωνικής ένταξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για μειονεκτούντα άτομα, κυρίως ενήλικες. Η αποστολή του περιλαμβάνει: κοινωνική στέγαση, εργασία και επαγγελματική κατάρτιση. Το FSC παρέχει ανεξάρτητα ή μέσω τοπικών συνεργασιών με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς, δράσεις και υπηρεσίες που προσφέρουν στους ανθρώπους πραγματικές ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης και βελτίωσης της ζωής τους. Ειδικότερα, όσον αφορά τις δραστηριότητες κατάρτισης, ο σκοπός είναι η σταδιακή εξάλειψη των εμποδίων και η αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, της ένταξης στην κοινωνία και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΛΛΑΔΑ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) – Ίδρυμα Θεμιστοκλής και Δημήτρης Τσάτσος – ιδρύθηκε το 1995 και είναι ένα από τα πιο ενεργά ελληνικά μη κερδοσκοπικά ερευνητικά ιδρύματα. Το CECL στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης δημοκρατικών θεσμών και του κράτους πρόνοιας, στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας βάσει της αρχής του σεβασμού της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε κράτους.

Το ΚΕΣΔ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα σε ευρωπαϊκές πολιτικές καθώς και σε δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων. Επίσης, έχει εκτενή εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, μέσω της συμμετοχής του σε ερευνητικά, εθνικά και διακρατικά έργα. Από το 2007, το ΚΕΣΔ είναι το εθνικό σημείο επαφής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνο για τη συστηματική συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση των νομοθετικών και πολιτικών εξελίξεων στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.