ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Πιλοτική εκπαίδευση σε 20 εκπαιδευτές ενηλίκων στη χώρα του κάθε εταίρου

Διαδικτυακό μάθημα για την Επιχειρηματικότητα για μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους

Πιλοτική εκπαίδευση σε 30-40 μειονεκτούντες ενήλικες