ЗА

КАКВО Е RADIAL ?

Проектът RADIAL има за цел да насърчи социалното приобщаване и екологичното съзнание чрез разработване на два инструмента, които могат да бъдат от полза за групи от граждани в неравностойно положение в Европа. Първо, RADIAL ще разработи Ръководство за обучители „Рециклирани художествени работилници“. Ръководството, което ще бъде тествано с преподаватели за възрастни през първата фаза на проекта, се фокусира върху рециклирането, ремонта, повторното използване и съвместното съществуване. Наръчникът ще предостави на обучаващите, необходимите екологични познания и практически съвети за провеждане на обучения на обучаеми в неравностойно положение, с които работят, и ще подобрят знанията си относно екологичните принципи.

Във втората фаза на проекта, RADIAL ще осигури електронен курс по предприемачество за обучаеми в неравностойно положение, чрез който обучаемите от неравностойни групи ще придобият правни знания, бизнес умения и практически инструкции и насоки, за да станат предприемачи. Всяка държава партньор ще проведе два пилотни, интерактивни и практически семинара с обучаеми в неравностойно положение (резултат на социално-икономически трудности, недостатъчно образование, безработица, маргинализация), за да подобрят своите предприемачески умения.

Ръководството за обучители „Рециклирани художествени работилници“ и електронният курс по предприемачество ще бъдат предоставени на агенцията по продължаващо професионално развитие (CPD), за да получат акредитация (CPD).

Всички разработени материали ще бъдат преведени на английски, гръцки, български, италиански, немски и испански.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Предоставяне на специални учебни материали и ресурси на доставчиците на образование за възрастни, които да се използват при обучението на обучаеми в неравностойно положение.

 Разработване на инструменти, които насърчават предприемачеството сред групите в неравностойно положение чрез екологично съзнание.

 Допринася за социалното приобщаване на възрастни в неравностойно положение (с ниско или без образование, безработни, членове на маргинализирани или етнически малцинства, граждани на трети страни) чрез предоставяне на обучение по рециклирано изкуство и насоки.

 Подкрепя приоритета на Европейската зелена сделка чрез повишаване на знанията и разбирането за устойчив зелен преход в европейските общества.

Създаване на екологични навици и възможности за гражданско участие на групи в неравностойно положение.

Укрепване на компетенциите на възрастни обучаеми чрез разработване на иновативен педагогически подход за рециклиране и улесняване на работата им с обучаеми в неравностойно положение в мултикултурна и неформална среда на обучение.

 Подобряване на сътрудничеството между организациите на гражданското общество, публичните власти и частния сектор за разработване на иновативни инструменти за социално включване на възрастни в неравностойно положение.

Насърчаване на мобилизирането на широката общественост в процеса на интеграция на граждани от трети страни, бежанци и етнически малцинства.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 възрастни обучаеми

учащи в неравностойно положение (граждани на трети страни, бежанци, етнически малцинства)

DELIVERABLES

Trainer’s Manual ‘Recycled Art Workshops’

Pilot training to 20 AEPs in each partner country

Entrepreneurship e-course for Disadvantaged Learners

Pilot training to 30-40 TCNs, refugees and individuals from ethnic minorities