ПАРТНЬОРСТВО

АСОЦИАЦИЯ GUARANI - ИСПАНИЯ

Асоциацията е организация с нестопанска цел, състояща се от интердисциплинарни професионалисти от различни националности. Нейната мисия е да разработва проекти за социално-трудова интеграция на имигранти, бежанци, търсещи убежище и други групи в риск от социално изключване.

Guaraní е основана през 2006 г. Повече от десет години разработва публични проекти и програми, финансирани от Общността в Мадрид, испанското правителство, Европейския социален фонд, програмите ERASMUS + и AMIF. По време на професионалния си път, организацията се адаптира към социалните промени, за да разработи модел за интервенция, основан на специфичните нужди на уязвимите хора и по отношение на тяхната автономност и свобода.

Целите на асоциацията са:

– Насърчаване на интеграцията и съвместното съществуване между имигрантите и приемащите общества чрез взаимно признаване на техните права и задължения като граждани.

– Сътрудничество с публични институции при упражняване на ценностите на съвместното съществуване в Испания и Европейския съюз (ЕС).

– Разработване на действия за признаване на професионалната компетентност на имигрантите и за тяхното професионално развитие.

– Информиране на имигрантите за условията на пазара на труда в Испания и ЕС и насърчаване действия за подобряване на тяхната готовност за заетост чрез неформално обучение.

– Разработване на проекти и действия за насърчаване на социалната интеграция на непълнолетни, младежи и имигрантски семейства.

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ - КИПЪР

Центърът за социални иновации е организация за научноизследователска и развойна дейност, която се фокусира върху насърчаването на социалните иновации, които могат да доведат до положителни промени в местните, националните, регионалните и глобалните субекти. Тези субекти включват, но не се ограничават до правителства, местни административни агенции, агенции с нестопанска цел, търговски образувания и образователни институции.

Екипът на Центъра се състои от отворени, напълно обучени и знаещи изследователи, предприемачи, ръководители на проекти, обучители и дизайнери на информационни технологии (ИТ). Центърът включва и развива способност и капацитет за идентифициране на социалните нужди, проектиране и прилагане на коригиращи инициативи и осигуряване на устойчив растеж.

Областите на опит на екипа на Центъра са в областта на традиционно образование и електронно обучение, предприемачество, стартиращи предприятия, иновации, креативност, преговори, консултантски услуги, социална отговорност, бизнес консултантски решения, анализ на данни, информационни технологии, управление на проекти, услуги за оценка на проекти, валидиране на продукти, обучение и компютърни игри. Центърът черпи ноу-хау и умения от своята широка глобална мрежа, която включва академични институции, ИТ компании, обществени услуги, международни организации, стартиращи фирми и обществени услуги.

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР -БЪЛГАРИЯ

Европейският информационен център (EIC) започна дейност през 1997 г. Организацията е домакин на ЕДЦ от 2001 и ЕИЦ Европа Директно от 2007 г. Основните области на дейност са свързани с:

 – повишаване на осведомеността за ценностите на Обединена Европа;
– подпомагане на органи, институции, организации, граждани в процеса на европейска интеграция;
– обучаване на учители, младежки лидери и преподаватели да преподават теми по основни европейски ценности, при използване на нови методи и методологии;
 – обучение, прилагане и разпространение на знания за нови образователни методи, технологии и техники;
– преподаване на теми по основни европейски ценности, използвайки нови методи и методологии;
– подкрепа на местните и регионални власти, институции и гражданското общество в техния преход към Обединена Европа.
ЕИЦ работи с различни видове аудитории, главно с деца, младежи и студенти, академични среди, бизнес, местни и регионални власти, групи в неравностойно положение, малцинства и групи в нужда, пенсионерски групи и културни клубове от селските райони на две териториални области.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСИЧКИ - ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Международният институт „Възстановителното правосъдие за всички“ (RJ4All) е благотворителна неправителствена организация, ръководена от потребители, с мисия да подобри сближаването на общността и правата на човека. Преразпределяме властта по по-равен начин, като предоставяме проекти за социална справедливост и облекчаване на бедността, образователни програми, междукултурен диалог, стажове и висококачествени възможности за доброволчество на най-маргинализираните групи от обществото.

Правим това, като използваме силата на образованието, спорта и изкуството, както и практиките и ценностите на възстановителното правосъдие, включително споделяне на властта, справедливост, равенство, достойнство и уважение.

Основан на ценностите на FREDA за справедливост, уважение, равенство, достойнство и автономност, RJ4All създава партньорства с местни, национални и международни фронтови линии, като съмишленици, за да наложи и внедри FREDA, като същевременно води до оценка и по-широко разпространение на резултатите от проекта.

BIDA E.V. KULTUR UND BILDUNG - ГЕРМАНИЯ

BIDA e.V. Kultur und Bildung е малка организация, но нейните членове имат богат опит в обучението на възрастни. Целта на организацията е да популяризира грижите за младите хора и възрастните хора, изкуството, културата и образованието, използвайки интерактивни методи за социализиране на различни целеви групи, както и международно сътрудничество за разбиране и развитие. През последните години организацията създаде интердисциплинарни проекти, показващи нови начини за комуникация, култура и образование, и в момента улеснява различни дейности (събития, семинари, дискусии, работни срещи), насочени към социална интеграция на маргинализирани групи и групи в риск от социално изключване – като имигранти, жени, жертви на насилие, безработни, възрастни с ниска квалификация и бежанци.

BIDA e.V. предоставя – самостоятелно или в местни партньорства с частни и публични органи – действия и услуги, които дават на хората реални поводи за социално включване и подобряване на живот.

По-специално, що се отнася до дейностите по обучение, целта е постепенно премахване на бариерите и увеличаване на възможностите на групите в неравностойно положение за достъп до живота на общността, пазара на труда и избягване на дискриминация. Организацията е осъществила различни европейски проекти, координирайки дейности в района на Тюринген и Нидерзаксен и е натрупала опит в управлението и изпълнението на проекти на лично, професионално и организационно ниво.

Мрежата на BIDA e.V. беше разширена с участието на местни, регионални и международни организации, които си сътрудничат в младежкото образование и обучение.

ФОНДАЦИЯ СВЕТИ КАРЛО - ИТАЛИЯ

Фондация Свети Карло е италианска организация с нестопанска цел, базирана в Милано. Тя се ангажира да насърчава и предоставя социални програми и програми за интеграция на пазара на труда за хора в неравностойно положение, предимно възрастни. Нейната мисия включва: социални жилища и труд и професионално обучение. Фондацията предоставя самостоятелно или в местни партньорства с частни и публични органи и организации, действия и услуги, които дават на хората реални поводи за социално включване и подобряване на живота. По-специално, що се отнася до учебните дейности, целта е постепенно премахване на бариерите и увеличаване на възможностите за достъп до пазара на труда, интеграция в обществото и борба с дискриминацията.

ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО - ГЪРЦИЯ

Центърът за европейско конституционно право (CECL) – Фондация Темистокъл и Димитрис Цацос – е основан през 1995 г. и е един от най-активните гръцки изследователски институти с нестопанска цел. Центърът за европейско конституционно право има за цел да насърчи развитието на демократичните институции и социалната държава, да задълбочи европейската интеграция и да укрепи международното сътрудничество на принципа на зачитане на културната идентичност на всяка държава.

Центърът има богат опит в приложните научни изследвания в европейските политики, както и в дейности за изграждане на капацитет. Той има широк експертен опит по темата за интеграция на уязвими групи, включително мигранти, бежанци и търсещи убежище, чрез участието си в научни изследвания и национални и транснационални проекти. От 2007 г. Центърът за европейско конституционно право е национален координационен център в Гърция на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) и отговаря за системното събиране на данни и мониторинг на законодателното и политическо развитие в областта на основните права.